บริการให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษา (Consultancy Service)

เราให้คำปรึกษา จัดทำ ประเมินและตรวจสอบในสาขาต่างๆด้วยความเชี่ยวชาญโดยเทคนิค วิธีการและเครื่องมือต่างๆในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

สาขาที่ให้คำปรึกษา (Area of Services)

  1. ด้านระบบการจัดการความปลอดภัย (Safety Management Systems)

    • ระบบการจัดการความปลอดภัย (Safety Management Systems)

    • การประเมินความปลอดภัย (Safety Assessment)/การวิเคราะห์อันตราย (Hazard Analysis)

  2. ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

    • การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Management)

  3. ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ (Accident/Incident Investigation)

  4. ด้านปัจจัยมนุษย์ (Human Factors) และการจัดการความผิดพลาดของมนุษย์ (Error Management)