บริการฝึกอบรม

บริการฝึกอบรม (Training Services)

การฝึกอบรมเป็นการลงทุนที่ดียิ่งสำหรับหน่วยงานต่างๆที่ต้องการเพิ่มความรู้และความชำนาญแก่ผู้ปฏิบัติงาน Human Systems Corporation ให้บริการจัดฝึกอบรมและสัมมนาในสาขาต่างๆที่เราเชี่ยวชาญทั้งหลักสูตรสำหรับหน่วยงานทั่วไปที่สนใจ (Public Training Course) และหลักสูตรเฉพาะสำหรับอบรมภายในหน่วยงาน (In-house Training Course) รวมถึงการจัดหลักสูตรภายในหน่วยงานที่เป็นลักษณะเฉพาะเจาะจง (Tailor-Made Training Course) ตามความต้องการของลูกค้า

สาขาที่ให้คำปรึกษา (Area of Services)

ระบบการจัดการความปลอดภัย (Safety Management Systems)

HSC ให้คำปรึกษาในการออกแบบและจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยเป็นไปตาม International Safety Standard ต่างๆ ได้แก่

 • Health and Safety Executive (HSE) : UK.

 • ISO 18,000 - Occupational Health and Safety Management Systems

 • Occupational Safety and Health Administration (OSHA) : U.S.A

 • OSHA's Process Safety Management (PSM)

การประเมินความปลอดภัย (Safety Assessment)/การวิเคราะห์อันตราย (Hazard Analysis)

HSC ให้คำปรึกษาในการประเมินปลอดภัย (Safety Assessment) /การวิเคราะห์อันตราย (Hazard Analysis) ทั้งจากกระบวนการ (Process Hazard Analysis : PHA) และผู้ปฏิบัติ โดยใช้เทคนิคต่างๆได้แก่

 • Task Analysis

 • Tripod-Delta

 • Bow-Tie

 • LOPA

 • Event tree Analysis

 • Fault Tree Analysis (FTA)

 • HAZOP

 • FMEA/FMECA

การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Management)

HSC ให้คำปรึกษาในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ การจัดทำกระบวนการ/โปรแกรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ การจัดสัมนาและฝึกอบรมในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เครื่องมือและเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการโดยใช้เทคนิคต่างๆได้แก่

 • Task Analysis

 • Bow-Tie

 • Event tree Analysis

 • Fault Tree Analysis (FTA)

 • HAZOP

 • FMEA/FMECA

การสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ (Accident/Incident Investigation)


HSC ให้คำปรึกษาในการสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุ การจัดทำกระบวนการ/โปรแกรมการสอบสวนเหตุ การจัดสัมนาและฝึกอบรมในกระบวนการสอบสวนเหตุ เครื่องมือและเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนเหตุ เครื่องมือและเทคนิคในการสอบสวนเหตุที่สำคัญได้แก่


 • Incident Cause Analysis Method (ICAM)

 • Tripod-Beta

 • Event and casual factor charting (ECF)

 • Barrier analysis

 • Cause tree method

 • Change Analysis

 • 5 Why

 • Management Oversight and Risk Tree (MORT)

 • Fault Tree Analysis

 • FMEA

 • Human Performance Evaluation

ปัจจัยมนุษย์ (Human Factors)และการจัดการความผิดพลาดของมนุษย์ (Error Management)

HSC ให้คำปรึกษาในการสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุ การจัดทำกระบวนการ/โปรแกรมการสอบสวนเหตุ การจัดสัมนาและฝึกอบรมในกระบวนการสอบสวนเหตุ เครื่องมือและเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนเหตุ เครื่องมือและเทคนิคในการสอบสวนเหตุที่สำคัญได้แก่

การสอบสวนและการวิเคราะห์ความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน (Human Error Investigation and Root Cause Analysis)


HSC ให้คำปรึกษาด้านการสอบสวนและการวิเคราะห์ความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน (Human Error Investigation and Analysis) แก่หน่วยงานต่างๆโดยใช้เทคนิคต่างๆได้แก่

 • ICAM

 • Tripod-Beta

 • Human Performance Evaluation Process


การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของมนุษย์/การประเมินความผิดพลาด (Human Reliability Analysis/Human Error Assessment)


HSC ให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือได้ของมนุษย์/การประเมินความผิดพลาด (Human Reliability Analysis/Human Error Assessment) แก่หน่วยงานต่างๆโดยใช้เทคนิคต่างๆได้แก่

 • Task Analysis / Hierarchical Task Analysis (HTA)

 • Cognitive Task Analysis (CTA)

 • Human Error FMEA

 • Human Error HAZOP

 • Technique for Human Error Rate Prediction (THERP )

 • Human Error Assessment and Reduction Technique (HEART)

 • Systematic Human Error Reduction and Prediction Approach (SHERRPA)

การปรับปรุงสมรรถนะของมนุษย์ (Human Performance Improvement) และการลดความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน (Human Error Reduction)


HSC ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงสมรรถนะของมนุษย์ (Human Performance Improvement)และจัดทำโปรแกรมการลดความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน (Human Error Reduction) ให้แก่หน่วยงานต่างๆโดยใช้เทคนิคต่างๆได้แก่

 • Human Performance Improvement Tool

 • Human Performance Excellence Model

การตระหนักรู้ในสถานการณ์ (Situation awareness)


HSC ให้คำปรึกษาในการออกแบบและจัดทำโปรแกรมการตระหนักรู้ในสถานการณ์ (Situation Awareness) รวมถึงการจัดฝึกอบรมและสัมมนาการตระหนักรู้ในสถานการณ์ (Situation Awareness) กับระบบงานที่มีความเสี่ยงสูง